Adatkezelési Szabályzat

2018. MÁJUS 18.
A jelen Adatkezelési Szabályzat a Zelenyánszki Gyula e.v. (székhelye: 8300 Tapolca Zöldfa 10 nyilvántartási száma: 29030089; a továbbiakban: „Zelenyánszki Gyula e.v.”) mint adatkezelővel kapcsolatba került természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat határozza az adatvédelem magyarországi és európai uniós jogszabályaival összhangban.

1. A jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:
1.1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR) 1.2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

I. HATÁLY
1. Jelen Adatkezelési Szabályzat személyi hatálya az Érintettre terjed ki.
2. Jelen Adatkezelési Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Érintett minden személyes adatára, amelyet Zelenyánszki Gyula e.v. kezel.

II. DEFINÍCIÓK
1. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak a jogszabályokban meghatározott adattartalommal bírnak, kivéve, ha a jelen Adatkezelési Szabályzat kifejezetten eltérően határozza meg azokat.
2. Jelen Adatkezelési Szabályzat alkalmazásában Érintett:
a www. joacs.com weboldalon regisztráló személy;

1 e-mail cím 1 az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása 1.1az adatkezelés célja: az árajánlat kézbesítési címének meghatározása.
Az árajánlat kérésre történő regisztráció során megadott adatokat Zelenyánszki Gyula e.v. a regisztráció törlésééig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.
Az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

Az Érintett jogosult arra, hogy Zelenyánszki Gyula e.v. rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése vonatkozásában hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását zelenyanszkigyula@gmail.com e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 8300 Tapolca Zöldfa 10címre küldheti el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintett jogosult:
a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);

b) személyes adatainak helyesbítését kérni; c) személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog); d) korlátozását kérni adatainak kezelésének; e) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen; f) gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.
Az Érintett jogosult továbbá:
a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni; b) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni; c) kártérítést igényelni.
A tájékoztatáshoz való jog (hozzáférési jog)
Az Érintett jogosult arra, hogy Zelenyánszki Gyula-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti Zelenyánszki Gyulatól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
Zelenyánszki Gyula az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért Zelenyánszki Gyula az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Zelenyánszki Gyula az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Zelenyánszki Gyula a tájékoztatást csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg, amely esetben Zelenyánszki Gyula tájékoztatja az Érintettet a felvilágosítás megtagadásnak okáról, hogy a megtagadásra mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Zelenyánszki Gyula indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Zelenyánszki Gyula késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Zelenyánszki Gyula pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére Zelenyánszki Gyula e.v. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Zelenyánszki Gyula ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) Zelenyánszki Gyula már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Zelenyánszki Gyula jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben Zelenyánszki Gyula e.v. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Zelenyánszki Gyula e.v. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A bírósághoz fordulás joga
Az Érintett az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogainak sérelme esetén az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban bírósághoz fordulhat.
A kártérítéshez való jog
Amennyiben az Érintettet az adatkezeléssel összefüggésben kár éri, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kártérítést követelhet.
Zelenyánszki Gyula kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Az Érintett a kérelmeket zelenyanszkigyula@gmail.com e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 8300 Tapolca Zöldfa 10 címre küldheti el.
SZERVEZETI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Zelenyánszki Gyula gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket az Zelenyánszki Gyula e.v. rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
Zelenyánszki Gyula e.v. minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben Zelenyánszki Gyula e.v. külön is kéri az Érintett együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon

ELÉRHETŐSÉGEK
1. Az adatkezelő:
Zelenyánszki Gyula e.v. 8300 Tapolca Zöldfa 10 Telefonszáma: +36 30 4344677 E-mail címe: zelenyanszkigyula@gmail.com nyilvántartásiszáma: 29030089 Adószáma: 65884962-1-39
2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
3. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 4. Telefonszáma: +36 1 391 1400 Email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu